DOKUMENTY ZSG

1.    Statut TECHNIKUM (pdf)

2.    Statut BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia (pdf)

3.    Misja Szkoły - czytaj

 

4.    Regulamin Warsztatów Szkolnych Technikum (pdf)

5.    Regulamin Warsztatów Szkolnych Branżowej Szkoły I stopnia (pdf)

 

6.    Regulamin praktyk zawodowych uczniów Technikum (pdf)

7.    Plan praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020 (pdf)

 

8.    Szkolny System Bezpieczeństwa (pdf)

9.    Szkolne zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych (pdf)

10.  Bezpieczna Szkoła  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

11.  Szkolne procedury postępowania nauczycieli (pracowników szkoły) i metody współpracy szkoły z policją ... - broszura

12. Program wychowawczo-profilaktyczny (pdf)

13. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE UCZNIÓW w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu
(pdf)