DUPLIKAT ŚWIADECTWA

Duplikat świadectwa wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia)

– reguluje to § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.

   w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2019, poz. 1700 z późn. zm.).

 

Jednocześnie informujemy, że z chwilą wydania duplikatu oryginał dokumentu traci ważność.

W przypadku odnalezienia utraconego / zniszczonego oryginału należy zwrócić go sekretariatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.

1)  wniosek o wydanie DUPLIKATU ŚWIADECTWA (pdf)

2)  informacja o opłacie skarbowej (numer konta bankowego):

   -  za duplikat DUPLIKAT ŚWIADECTWA - do pobrania (pdf)

     Termin sporządzenia duplikatu świadectwa jest zgodny z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U z 2021 poz. 735) tj.:

     - (…) nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (…)  

   - za duplikat LEGITYMACJI SZKOLNEJ - do pobrania (pdf)

3) duplikat świadectwa / dyplomu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży (OKE) na stronie