Absolwenci z lat ubiegłych składają DEKLARACJĘ MATURALNĄ
 

do sekretariatu szkoły najpóźniej do 7 lutego 2022 r.
 

(nie ma obowiązku składania deklaracji wstępnej do 30-09-2021 r.)

1)     

HARMONOGRAM MATURY 2022 w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu (pdf)

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH SZKOLNYCH 2022/2023 I 2023/2024 (pdf)

           Informacje o maturach w 2022 r. – strona OKE w Łomży

2  MATURA 2022 w skrócie - czytaj

3   Harmonogram matury w 2022 - czytaj

4)      Komunikat o dostosowaniach - czytaj

5)      Komunikat o przyborach - czytaj

6 Informacja o opłacie za przystąpienie do poprawy matury w 2022

    Informacja o opłatach za egzamin maturalny 2022 (pdf) - AKTUALIZACJA            

DRUK - Informacja o wniesieniu opłaty za egz. maturalny (pdf)

                                                 1.       dokument wypełnić

                                                 2.       dołączyć dowód poniesienia opłaty - dokument (pdf)

                                                 3.       odesłać na adres:

                                                                                                      OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY

                                                                                                      Al. Legionów 9, 18-400 Łomża

    DEKLARACJE na maturę

deklaracja A

Wypełnij Deklarację A, jeżeli:

(1)    jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

(2) jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r. Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła,

którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również odpowiedni wniosek i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 31 grudnia 2021 r. 

deklaracja B

Wypełnij Deklarację B, jeżeli ukończyłeś(-łaś):

(1) liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana

(2) szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce

(3) szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości

(4) lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych. 

Wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej najpóźniej 31 grudnia 2021 r.

deklaracja C

Wypełnij Deklarację C, jeżeli uzyskałeś(-łaś):

(1)    świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś(-łaś) maturę w formule sprzed 2005 r. 

Wypełnioną deklarację (strony 1–3) złóż najpóźniej 31 grudnia 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej

ze względu na Twoje miejsce zamieszkania na terenie Polski lub – jeżeli nie mieszkasz w Polsce – do dyrektora OKE, na terenie której zamierzasz przystąpić do egzaminu maturalnego.