Absolwenci z lat ubiegłych składają DEKLARACJĘ MATURALNĄ

do sekretariatu szkoły najpóźniej do 7 lutego 2023 r.

(nie ma obowiązku składania deklaracji wstępnej do 30-09-2022 r.)

1)     

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH SZKOLNYCH 2022/2023 I 2023/2024 (pdf)

           Informacje o maturach w 2023 r - strona OKE

 

2  MATURA 2023 w skrócie - czytaj

3   Harmonogram matury w 2023 - wkrótce

4)     Komunikat o dostosowaniach - czytaj

5)    Komunikat o przyborach - czytaj

6 Informacja o opłacie za przystąpienie do matury w 2023 – (pdf)

    DRUK - Informacja o wniesieniu opłaty za egz. maturalny (pdf)

                                                 1.       dokument wypełnić

                                                 2.       dołączyć dowód przelewu

                                                 3.       odesłać na adres:

                                                                                                      OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

                                                                                                      Al. Legionów 9, 18-400 Łomża

    DEKLARACJE na maturę


Deklaracja 1a - 
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (pdf)

  1. ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
  2. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) –

z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022,

ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)

  1. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022,

     ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)

  1. absolwenta 3-letniego LO dla Dorosłych (Formuła 2015)

 

         Deklaracja 2 - Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła,

                                którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (pdf)

         Załącznik nr 5c - Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego

                              w związku z posiadaniem dyplomu kwalifikacji zawodowej na poziomie technika  (zdane 2 kwalifikacje zawodowe) (pdf)

   Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (sierpień2023) (pdf)