Organizacja pracy szkoły od 07.02.2022 r. do 27.02.2022 r.
 

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem,

 przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

 1. Od dnia 07.02.2022 r. do 27.02.2022 r. realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych  prowadzona będzie  w trybie zdalnym za wyjątkiem kształcenia zawodowego, konsultacji z przedmiotów maturalnych, kształcenia zawodowego i rewalidacji.

2. Harmonogram realizacji kształcenia zawodowego stacjonarnego w poszczególnych klasach:

I a TŻiUG – 7.02.;14.02; 21.2022 r. ( poniedziałki)

II a TŻiUG/TH – 8.02.; 15.02; 22.02.2022 ( wtorki)

III a TZiUG/G – 7.02; 14.02; 21.02.2022 ( poniedziałki)

III d TFiM/G – 8.02.; 15.02; 22.02.2022 ( wtorki)

III d TFiM/8 – 10.02; 17.02; 24.02.2022 ( czwartki)

I a BSz – 11.02;18.02; 25.02.2022 ( piątki)

I b BSz – 8.02.;15.02; 22.02.2022 r. ( wtorki)

II a BSz – 10.02.;17.02; 24.02.2022 r. ( czwartki)

II b BSz – 7.02.;14.02; 21.02.2022 r. ( poniedziałki)

III a BSz/8 – 9.02.; 16.02; 23.02.2022 r. ( środy)

III b BSz/8 – 11.02.; 18.02; 25.02.2022 r. ( piątki)

III BSz/G – 9.02.; 16.02; 23.02.2022 r. ( środy) 

3. Zajęcia odbywają się wg reżimu sanitarnego wprowadzonego w szkole od 1 września 2021 r.  – zajęcia odbywają się   w pracowniach i gabinetach przedmiotowych wskazanych przez nauczycieli. 

4. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa   § 3 ust. 5 powyższego rozporządzenia, w miejscu zamieszkania organizuję tym uczniom zajęcia stacjonarne w szkole lub udostępniam uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

5. Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne zobowiązani są do ustalenia terminów spotkań z uczniami ( nie może kolidować z innymi zajęciami, uczniowie muszą mieć czas na dotarcie do szkoły). Jeżeli nie będzie możliwości zorganizowania tych zajęć w tym czasie w formie stacjonarnej, należy przesunąć ich realizację na powrót do stacjonarnego nauczania.

6. W klasach czwartych technikum organizuje się konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego. W ramach konsultacji mogą być przeprowadzane testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

7. W klasach, w których uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2022 organizuje się konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego obejmującego zakres wymagań egzaminu zawodowego.

Z poważaniem
 
Maria Dobosz
dyrektor
Zespołu Szkół Gospodarczych
w Elblągu