REKRUTACJA do kl. I na rok szkolny 2022/2023

 

 

Elektroniczna Platforma Edukacyjna – EPED – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - tutaj (link)

 

 - kolejność działań:

                        1) złożenie wniosku elektronicznego

                        2) wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia i rodziców/opiekunów

                        3) dostarczenie podania  TYLKO do szkoły pierwszego wyboru (tzn. tej znajdującej się na I miejscu w podaniu)

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o przyjęcie do kl. I w systemie EPED w Elblągu – kliknij (pdf)

Uczniowie, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub poradni specjalistycznych muszą zaznaczyć  ten fakt we wniosku i złożyć te dokumenty

wraz z wnioskiem w szkole pierwszego wyboru (np. orzeczenie o indywidualnym nauczaniu, o niepełnosprawności, o dysleksji). 

PODANIE do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  (pdf)

Harmonogram rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (pdf)

 

1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 (pdf)

 

2. OFERTA EDUKACYJNA – zawody – na r. szk. 2022/2023 (pdf)

 

3. CHARAKTERYSTYKI ZAWODÓW - czytaj

 

4. Filmy promocyjne:

 - prezentacja Zespołu Szkół Gospodarczych - film

 - technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner - film

 - technik hotelarstwa - film

 - technik eksploatacji portów i terminali - film

 - technik fotografii i multimediów - film

 - technik organizacji turystyki - film 

 - kucharz, cukiernik - film