Legalne aspekty otwierania działalności gastronomicznej


Działania przed otwarciem restauracji możemy podzielić na kilka etapów:

Zakładanie działalności gospodarczej

Kolejne kroki potrzebne do rejestracji i rozpoczęcia działalności gospodarczej to:

Wynajęcie/ kupno budynku

Gdy decydujemy się na budowę, kupno lub wynajem budynku należy rozważyć, na ile jest prawdopodobne otrzymanie w danej lokalizacji wszystkich potrzebnych pozwoleń. Należy mieć na względzie miedzy innymi przystosowanie budynku, w którym znajduje się nasz lokal.

Faza projektowa

W tej fazie przygotowywany jest projekt lokalu (nowy lokal lub adaptacja). W skład pełnej dokumentacji wchodzą następujące projekty:

Aby uzyskać od Powiatowego Inspektora Nadzoru decyzję o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę), czyli:

należy uzyskać opinie i uzgodnienia projektu przez:

Pełną i uzgodnioną dokumentację składa się w Urzędzie Gminy/Dzielnicy (lub starostwie).
Dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę można przystąpić do prac budowlanych lub remontowych lokalu.

Odbiór lokalu

Po zakończeniu robót, w celu dokonania odbioru wykonanych prac należy powiadomić, następujące służby:

1.      W przypadku nowego lokalu

·        Decyzja Gminy o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)

·        Plan lokalizacji zaakceptowany przez Gminę i uzgodniony z Sanepidem

2.      W przypadku adaptacji, przebudowy

·        Pozwolenie Gminy/ Dzielnicy - Wydziału Architektury na zmianę sposobu użytkowania

·        Pozwolenie Gminy/ Dzielnicy - Wydziału Architektury na przebudowę, (jeżeli narusza się strukturę budynku, dołączyć wszystkie projekty). Jeśli jest to tylko adaptacja (ścianki działowe, urządzenia), załącza się tylko projekty technologiczne + wentylacja

3.      W obydwu przypadkach

·        Projekt budowlany, projekty branżowe (wentylacja, wod-kan, budowlany, elektryczny) oraz technologiczne – powinny być uzgodnione przez rzeczoznawców (lista w Sanepidzie) lub bezpośrednio przez Sanepid.

·        Odstępstwo (wystąpić do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego) w przypadku zaniżonej wysokości lokalu, braku oświetlenia naturalnego na stanowisku pracy lub zagłębienia pomieszczeń

·        Oświadczenie Kierownika Nadzoru budowy (nowy lokal) lub firmy budowlanej (adaptacja), że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją zostały wykonane zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały posiadają wymagane certyfikaty.

·        Protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu (skuteczność i głośność), do zaakceptowania 10% odchyłki w skuteczności wentylacji.

·        Decyzja Gminy/Dzielnicy (Nadzoru Budowlanego), co do nie sprzeciwiania się dopuszczeniu do użytkowania lokalu

·        Dokumentacja działalności gospodarczej

·        Badanie wody (wykonuje Sanepid)

·        Umowa na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych

·        Umowa na czyszczenie separatora tłuszczu

·        Inne (na przykład zgoda zarządcy budynku na prowadzenie takiej działalności)

Uzyskanie końcowych zezwoleń